Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

„WSPOMAG”

Biologiczny sty­mu­la­tor, następca eko­lo­gicz­nego środka ochrony roślin — Anti­fung 20 SL.

wspomag

„WSPOMAG” środkiem ochrony nie jest.

W pełni naturalny ekologiczny prze­zna­czony do wzmac­nia­nia i sty­mu­lo­wa­nia odpor­no­ści roślin – stymulator biologiczny – posiada wła­ści­wo­ści nawo­zowe i ochronne. Indu­kuje fizjo­lo­giczną odpor­ność na cho­roby, spra­wia że rośliny przyj­mują efek­towny pokrój i inten­sywny kolor.

Sub­stan­cja bio­lo­gicz­nie czynna –„bio­hu­mus”, to spe­cy­ficzny wyciąg z wermi­kom­po­stu pochodzącego z hodowli dżdżow­nic Eise­nia fetida.

Zawiera mikro­or­ga­ni­zmy i produkowane przez nie substancje antybiotykopodobne – biopreparaty, likwidujące wrogie roślinom grzyby glebowe – patogeny, nie­ do­pusz­cza­ do ich roz­woju, a w ich miejsce wprowadza pożyteczne – przyjazne roślinom.
Jest zasobna we wszyst­kie skład­niki pokar­mowe dla roślin oraz enzymy i mikro­or­ga­ni­zmy zwią­zane z meta­bo­li­zmem dżdżow­nicy – gatunku zna­nego pod mar­ke­tin­gowa nazwą „czer­wona kali­for­nij­ska”. Posiada zdol­no­ści roz­kładu grzybni Phy­to­ph­thora nicotianae i wielu innych. Śro­dek jest bez­pieczny dla ludzi i śro­do­wi­ska. Skuteczny na wszystkich roślinach, nie jest możliwe określenie do końca całego spektrum szkodliwych drobnoustrojów które zwalcza.

„drWilk”