Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

O produktach

Produkty w pełni naturalne, bez chemii, zakwalifikowane do stosowania

w ekologicznych hodowlach wszystkich roslin.

OFERTA „drWilk”

Pro­du­kty eko­lo­giczne nawozy dla roślin na bazie Bio­hu­musu. Pre­pa­raty te służą do pie­lę­gna­cji, odży­wia­nia i ochrony roślin. Na pol­skim rynku produkty te są już od 1990 roku, ale nie­które z nich są znane już od roku 1987, a są nie­zbędne przy mini­ma­li­zu­ją­cej uży­cie che­mii ekologicznej pro­duk­cji owoców, warzyw i kwia­tów.

To nawozy, środki poprawiające właściwości gleby, ochrony oraz natu­ralne eko­lo­giczne pre­pa­raty — środki popra­wia­jące wła­ści­wo­ści gleby i podłoży. Dla wszystkich roślin.

Bez udziału chemii!!!

Pro­dukty te, bez udziału che­mii, przy­śpie­szają doj­rze­wa­nie warzyw, owo­ców w hodow­lach przy­do­mo­wych jak i w wiel­ko­to­wa­ro­wej pro­duk­cji, poma­gają także w kom­po­sto­wa­niu roślin­nych odpa­dów, zapew­niają rów­no­mierny wzrost i doj­rze­wa­nie pło­dów rol­nych, traw­ni­ków, także na polach gol­fo­wych, poma­gają utrzy­mać w cza­sie suszy wil­goć w gle­bie itp. Pomagają minimalizować skutki stresu roślin. Ich głów­nym skład­ni­kiem (sub­stan­cją czynną) jest wermi­kom­post, zwany także bio­hu­mu­sem. To obor­nik bydlęcy prze­tra­wiony i wyda­lony przez dżdżow­nicę czer­woną kali­for­nij­ską (Eise­nia fetida) — Red Hybryd of Cali­for­nia, któ­rej hodowla na wielką skalę pro­wa­dzona jest przez Firmę.

Nie­zbędne w eko­lo­gicz­nej hodowli roślin.
Nasze wyroby są nie­zbędne w każdej pro­duk­cji eko­lo­gicz­nej roślin, w każdej hodowli bez chemii. Wielka rolę odgrywają przy pielęgnacji roślin – drzew, krzewów – w miastach w obrębie zieleni miejskiej.

Drob­no­ustroje — bak­te­rie, grzyby i pro­mie­niowce.
Jed­nak cechą, w któ­rej nasze pro­dukty prze­wyż­szają wszyst­kie inne sto­so­wane i uży­wane we wsze­la­kiej pro­duk­cji roślin­nej, jest rodzaj i ilość drob­no­ustro­jów sprzy­ja­ją­cych rośli­nom. Na przy­kład w sto­sunku do obor­nika bydlę­cego jest ich w naszych pro­duk­tach 1000 razy wię­cej. To od tych przy­ja­znych rośli­nom drob­no­ustro­jów w gle­bie zależy jej żyzność i pro­duk­cyj­ność. Liczba drob­no­ustro­jów w gle­bie to pod­sta­wowy wskaź­nik jej żyzno­ści. W gar­ści żyznej gleby znaj­duje się ich ca 6 miliar­dów. Rów­no­cze­śnie ze wzro­stem poży­tecz­nej fauny, nastę­puje znaczne ogra­ni­cze­nie liczby drob­no­ustro­jów cho­ro­bo­twór­czych, szko­dli­wych dla roślin, które z oto­cze­nia korze­nia rośliny są usuwane.

Ten stan powoduje, że zastosowanie naszych produktów jako dodatek do wszelkiego rodzaju podłoży – uszlachetnia je, likwidację w dużej mierze występowanie patogenów glebowych z rodzaju:

– Phytophthora, formy spec. Fusarium oxysporum, Pythium ultimum , Rhizoctonia solani, a także plamistości liści (np. Myrothecium roridum), kiłą kapustnych (Plasmodiophora), szarą pleśnią (Boritis) i innymi.

Środki zakwalifikowane do stosowania w ekologicznej hodowli roślin, dla rolnictwa ekologicznego.

Efekt natych­mia­stowy.

Pod wzglę­dem zawar­to­ści mikro– i makro­ele­men­tów pro­dukty Host Inter­na­tio­nal prze­wyż­szają obor­nik 10 razy, przy czym więk­szość tych skład­ni­ków jest w takiej for­mie, że w 70 % przyj­mo­wane są natychmiast po poda­niu rośli­nie, co obja­wia się bły­ska­wiczną poprawą stanu roślin poprzez szybki wzrost i rozwój.

Cał­ko­wi­cie nie­szko­dliwe dla ludzi i zwie­rząt.
Jako, że są one eko­lo­giczne i natu­ralne, to są cał­ko­wi­cie nie­szko­dliwe dla ludzi i zwie­rząt. Szcze­gól­nie zale­camy je do sto­so­wa­nia w bli­skim sąsiedz­twie ludzi: w rolnictwie ekologicznym, w hodowli kwiatów donicz­kowych w domach i bal­ko­nach, traw­niki i pola gol­fowe, w przy­do­mo­wym warzyw­niaku, do krze­wów i drzew owo­co­wych w ogro­dzie i na działce, a także w ogro­dach przy­do­mo­wych. Szcze­gól­nie zale­camy je do sto­so­wa­nia w gospo­dar­stwach eko­lo­gicz­nych i agroturystycznych.

 

Nie można nimi przedaw­ko­wać
Cho­ciaż ze wzglę­dów eko­no­micz­nych zaleca się roz­sądne ich sto­so­wa­nie. Wytwa­rza się je na bazie natu­ral­nych kom­po­nen­tów [głów­nie prze­fer­men­to­wany obor­nik] któ­rych pod­sta­wo­wym i głów­nym skład­ni­kiem (sub­stan­cją czynną) jest wermi­kom­post, zwany także bio­hu­mu­sem — obor­nik bydlęcy prze­tra­wiony przez dżdżow­nicę kali­for­nij­ską czer­woną (Eise­nia foetida).

Zna­jąc nasze pro­dukty w całej roz­cią­gło­ści, także prze­ko­nani o korzy­ściach osią­ga­nych z ich sto­so­wa­nia, pro­po­nu­jemy je na każdy dzień i do każ­dej hodowli roślin. Bylibyśmy bardzo zainteresowani współpracą w zakresie ich popularyzacji i sprzedaży.

Zapraszamy do rozmowy.