Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Produkty drWilk

Nasze produkty są zare­jestrowane i  zakwalifikowane

do sto­so­wa­nia w rol­nic­twie eko­lo­gicz­nym!

Dla wszelkich hodowli roślin.

 

HUMVIT – EKO UNIWERSALNY

HUMVIT_EKO_uniwe_4b7e335e0bdca

Orga­niczny śro­dek popra­wia­jący wła­ści­wo­ści pod­łoży, na bazie bio­hu­musu. Jest nie­zwy­kle sku­teczny w upra­wie wszel­kich roślin ozdob­nych, zarówno domo­wych jak i ogro­do­wych a także warzyw.
Zasto­so­wa­nie HUMVITU – EKO UNIWERSALNEGO przez pod­le­wa­nie roślin donicz­ko­wych jest prak­tycz­nie rów­no­znaczne z wymianą ziemi w doniczce. Zaś w przy­padku roślin w grun­cie stwier­dzono, że szcze­gól­nie mocno pobu­dza on życie bio­lo­giczne gleby.

Zawsze powo­duje, że korze­nie roślin peł­niej oddy­chają, wzmaga się w nich tzw.: “par­cie korze­niowe”, czyli stru­mień wody prze­pły­wa­jący w rośli­nie od korzeni ku wierz­choł­kowi. Wege­ta­cja roślin staje się bar­dziej dyna­miczna, kon­dy­cja roślin lep­sza i trwal­sza, co prak­tycz­nie ozna­cza reali­za­cję pre­wen­cyj­nej ochrony przed wie­loma cho­ro­bami i szkodnikami.
Pro­dukt zare­je­stro­wany w wyka­zie nawo­zów i środ­ków popra­wia­ją­cych wła­ści­wo­ści gleby zakwa­li­fi­ko­wa­nych do sto­so­wa­nia w rol­nic­twie eko­lo­gicz­nym pod nr NE/46/2005.

Decy­zja M.R.iR.W. Nr G-46/09

– Dostępny w butel­kach 0,5 i 1L, a także kani­strach 5L.

 

HUMVIT- EKO dla juk, dra­cen i palm

HUMVIT_EKO_dla_j_4bc8100c098few swoim skła­dzie zawiera mikro­ele­menty nie­zbędne dla tej rodziny roślin. Pre­pa­rat sty­mu­luje wzrost rośliny i jed­no­cze­śnie chroni ją przed nie­któ­rymi cho­ro­bami. Dzięki temu roślina przyj­muje efek­towny pokrój, a kolor liści staje się bar­dziej intensywny.

Zakwalifikowany do hodowli ekologicznej NE/88/2007

Decy­zja M.R.iR.W. Nr G-49/09

– Dostępny w butel­kach 0,5 i 1L

 

HUMVIT – EKO dla roślin ozdob­nych z liści i kwitnących

HUMVIT_EKO_dla_r_4b7e828cd67ffjest prze­zna­czony dla roślin o zwięk­szo­nym zapo­trze­bo­wa­niu na skład­niki pokar­mowe ze względu na ozdobne liście i kwia­to­stan. Skład pre­pa­ratu sty­mu­luje wzrost rośliny i jed­no­cze­śnie chroni ją przed nie­któ­rymi cho­ro­bami. Dzięki temu roślina przyj­muje efek­towny pokrój, a kolor liści staje się bar­dziej inten­sywny. Rośliny kwit­nące pobu­dza do obfi­tego kwitnienia. Zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym NE/134/2010.

Decy­zja M.R.iR.W. Nr G-51/09

– Dostępny w butel­kach 0,5 i 1L.

 

 

HUMVIT – EKO dla roślin ozdob­nych z liści i kwitnących

 — ROŚLINY ZIELONE.

HUMVIT_EKO___ro__4bd67303b0359Jest on prze­zna­czony do róż­nych roślin zie­lo­nych z liści, miedzy innymi takich jak fikus, zamio­cul­cas, rodo­den­dron, wszel­kie drzewka bon­sai. Skład pre­pa­ratu sty­mu­luje wzrost rośliny i jed­no­cze­śnie chroni ją przed nie­któ­rymi cho­ro­bami. Dzięki temu roślina przyj­muje efek­towny pokrój, a kolor liści staje się bar­dziej intensywny. Zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym  NE/134/2010.

 

Decy­zja M.R.iR.W. Nr G-51/09

– Dostępny w butel­kach 0,5 i 1L.

 

HUMVIT – EKO dla roślin ozdob­nych z liści i kwitnących STORCZYK
HUMVIT_EKO_dla_r_4b7e85731889ejest prze­zna­czony dla roślin o zwięk­szo­nym zapo­trze­bo­wa­niu na skład­niki pokar­mowe ze względu na kwia­to­stan, takich jak STORCZYKI. Skład pre­pa­ratu sty­mu­luje obfite, czę­ste kwit­nie­nie i jed­no­cze­śnie chroni ją przed nie­któ­rymi chorobami. Zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym NE/134/2010.

Decy­zja M.R.iR.W. Nr G-51/09

 

 

 – Dostępny w butel­kach 0,5 i 1L

 

HUMVIT – EKO dla roślin ozdob­nych z liści i kwitnących — ANTURIUM

HUMVIT_EKO_dla_r_4b84fc989382djest prze­zna­czony dla roślin o zwięk­szo­nym zapo­trze­bo­wa­niu na skład­niki pokar­mowe ze względu na kwia­to­stan, takich jak ANTURIUM. Skład pre­pa­ratu sty­mu­luje obfite kwit­nie­nie i jed­no­cze­śnie chroni ją przed nie­któ­rymi chorobami. Zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym NE/134/2010.

 

Decy­zja M.R.iR.W. Nr G-51/09

– Dostępny w butel­kach 0,5 i 1L.

 

 

HUMVIT – EKO dla roślin ozdob­nych z liści i kwitnących – AZALIA

HUMVIT_EKO_dla_r_4b8264f9bc35bjest prze­zna­czony dla roślin o zwięk­szo­nym zapo­trze­bo­wa­niu na skład­niki pokar­mowe ze względu na kwia­to­stan, takich jak AZALIA. Skład pre­pa­ratu sty­mu­luje obfite kwit­nie­nie i jed­no­cze­śnie chroni ją przed nie­któ­rymi chorobami. Zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym NE/134/2010.

 

Decy­zja M.R.iR.W. Nr G-51/09

– Dostępny w butel­kach 0,5 i 1L.

 

 

 

HUMVIT – EKO dla roślin ozdob­nych z liści i kwitnących — PELARGONIA,

HUMVIT_EKO_dla_r_4b84fd28e02afjest prze­zna­czony dla roślin o zwięk­szo­nym zapo­trze­bo­wa­niu na skład­niki pokar­mowe ze względu na kwia­to­stan, takich jak PELARGONIA. Skład pre­pa­ratu sty­mu­luje obfite kwit­nie­nie i jed­no­cze­śnie chroni ją przed nie­któ­rymi chorobami. Zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym NE/134/2010.

Decy­zja M.R.iR.W. Nr G-51/09

– Dostępny w butel­kach 0,5 i 1.0 L

 

HUMVIT – EKO dla roślin ozdob­nych z liści i kwitnących — SURFINIA,

HUMVIT_EKO_dla_r_4b84fcf0557cejest prze­zna­czony dla roślin o zwięk­szo­nym zapo­trze­bo­wa­niu na skład­niki pokar­mowe ze względu na kwia­to­stan, takich jak SURFINIA. Skład pre­pa­ratu sty­mu­luje obfite kwit­nie­nie i jed­no­cze­śnie chroni ją przed nie­któ­rymi chorobami. Zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym NE/134/2010.

Decy­zja M.R.iR.W. Nr G-51/09

– Dostępny w butel­kach 0,5 i 1L.

 

 

 

HUMVIT-EKO dla roślin igla­stych

HUMVIT_EKO_dla_r_4b8799b5eec19w swoim skła­dzie zawiera mikro­ele­menty nie­zbędne dla całej rodziny igla­ków. Pre­pa­rat sty­mu­luje wzrost rośliny i jed­no­cze­śnie chroni ją przed nie­któ­rymi cho­ro­bami. Zapew­nia odpo­wied­nią kwa­so­wość gleby.
NE/91/2007
Decy­zja M.R.iR.W. Nr G-48/09

– Dostępny w butel­kach 0,5 i 1L, a także kani­strach 5L

 

 

HUMVIT-EKO dla krze­wów i drzew liścia­stych

HUMVIT_EKO_dla_d_4b879dec87f5dw swoim skła­dzie zawiera mikro­ele­menty nie­zbędne dla roślin wyko­rzy­sty­wa­nych jako żywo­płot, dla drzew i krze­wów owo­co­wych i pozo­sta­łych roślin liścia­stych. Pre­pa­rat sty­mu­luje wzrost rośliny i jed­no­cze­śnie chroni ją przed nie­któ­rymi cho­ro­bami. Zapew­nia odpo­wied­nią kwa­so­wość gleby.   NE/90/2007

Decy­zja M.R.iR.W. Nr G-50/09

– Dostępny w butel­kach 1L i kani­strach 5L.

 

 

 

Humvit – Eko Zimowy

Zimowy_HUMVIT_EK_4b862187720c8natu­ralny śro­dek popra­wia­jący wła­ści­wo­ści pod­łoży, naj­lep­szy w okre­sie zimo­wym we wszyst­kich pod­ło­żach i rodza­jach gleby, jak i dla wszyst­kich roślin.

Pro­dukt umiesz­czony jest w wyka­zie nawo­zów i środ­ków popra­wia­ją­cych wła­ści­wo­ści gleby, zakwa­li­fi­ko­wa­nych do sto­so­wa­nia w rol­nic­twie eko­lo­gicz­nym pod nume­rem NE/30/2005

Decy­zja M.R.iR.W. Nr G-57/09

– Dostępny w butel­kach 0,5L

 

 

Eko Użyźniacz

Eko_U__y__niacz_4b8621240a49dNatu­ralny — sil­nie skon­cen­tro­wany śro­dek eko­lo­giczny popra­wia­jący wła­ści­wo­ści gleb i pod­łoży. Sku­teczny przez cały sezon wegetacyjny.

Nie­odzowny dla pod­no­sze­nia „pro­duk­cyj­no­ści” gleby w gospo­dar­stwach eko­lo­gicz­nych, w upra­wach wiel­ko­to­wa­ro­wych zbóż, ziem­nia­ków, warzyw, drzew, krze­wów i kwia­tów, w ogro­dach przy­do­mo­wych i na dział­kach, w par­kach miej­skich i tere­nach zie­leni. Zapo­biega skut­kom nad­mier­nej eks­plo­ata­cji. Odna­wia życie bio­lo­giczne gleby. Pod­sta­wowy pro­dukt do odnowy i rekul­ty­wa­cji tere­nów zde­wa­sto­wa­nych che­micz­nie, mecha­nicz­nie i bio­lo­gicz­nie, zanie­dba­nych przez wiele lat i wyjałowionych.

Pro­dukt hodowli dżdżow­nic Eise­nia fetida. Prze­two­rzony przez dżdżow­nice obor­nik, jest 10 razy bogat­szy w skład­niki pokar­mowe. Jed­no­cze­śnie ich nowa forma spra­wia, że w 70% są bez­po­śred­nio i natych­miast pobie­rane przez rośliny, zaś liczba przy­ja­znych drob­no­ustro­jów wzra­sta 1000 krot­nie. W efek­cie po zasto­so­wa­niu uzy­skuje się natych­mia­stowe efekty. Wege­ta­cja roślin staje się bar­dziej dyna­miczna, przez co lep­sza jest kon­dy­cja roślin i więk­sza ich odpor­ność na cho­roby i szkod­niki. Śro­dek cha­rak­te­ry­zuje się zawar­to­ścią i róż­no­rod­no­ścią grzy­bów sapro­fi­tycz­nych, w tym miko­ry­tycz­nych, chro­nią­cych sys­tem korze­niowy przed infek­cją pato­ge­nów gle­bo­wych. Szcze­gól­nie istotna jest miko­ryza w począt­ko­wej fazie wzro­stu i roz­woju upra­wia­nych roślin, co skut­kuje zwięk­sze­niem powierzchni chłon­nej korzeni. Grzyby te wytwa­rzają wita­miny i hor­mony, pobu­dza­jące wzrost i prze­mianę mate­rii tka­nek korzeni.

Zare­je­stro­wany w wyka­zie nawo­zów i środ­ków popra­wia­ją­cych wła­ści­wo­ści gleby zakwa­li­fi­ko­wa­ny do sto­so­wa­nia w rol­nic­twie eko­lo­gicz­nym pod nr NE/73/2007.

Decy­zja M.R.iR.W. NrG-47/09

– Dostępny w kani­strach 5 L

WSPOMAG

WSPOMAG_4c74f28b71c72Sty­mu­la­tor, następca eko­lo­gicz­nego środka ochrony roślin — Anti­fung 20 SL. Sam środkiem ochrony nie jest. W pełni naturalny ekologiczny prze­zna­czony do wzmac­nia­nia i sty­mu­lo­wa­nia odpor­no­ści roślin. Działa pro­fi­lak­tycz­nie i posiada wła­ści­wo­ści nawo­zowe. Indu­kuje fizjo­lo­giczną odpor­ność na cho­roby, spra­wia że rośliny przyj­mują efek­towny pokrój i inten­sywny kolor.
Sub­stan­cja bio­lo­gicz­nie czynna –bio­hu­mus, spe­cy­ficzny wyciąg z wermi­kom­po­stu prze­ro­bio­nego przez dżdżow­nicę Eise­nia fetida. Posiada ona mikro­or­ga­ni­zmy nie­do­pusz­cza­jące do roz­woju grzy­bów — pato­ge­nów roślin i cha­rak­te­ry­zuje się dobrymi wła­ści­wo­ściami nawo­zo­wymi. Jest zasobna we wszyst­kie skład­niki pokar­mowe dla roślin oraz enzymy i mikro­or­ga­ni­zmy zwią­zane z meta­bo­li­zmem dżdżow­nicy zna­nej pod mar­ke­tin­gowa nazwą „czer­wona kali­for­nij­ska”. Posiada zdol­no­ści roz­kładu grzybni Phy­to­ph­thora nicotianae. Śro­dek jest bez­pieczny dla ludzi i śro­do­wi­ska. Likwi­duje wszel­kie cho­ro­bo­twór­cze pato­geny w gle­bie wpro­wa­dza­jąc jed­no­cze­śnie drob­no­ustroje korzystne dla roślin.

Sty­mu­luje odpor­ność przed takimi cho­ro­bami jak:

Phyt­ph­thora
Sphe­ro­theca
Myro­the­cium
Fusa­rium
Pla­smo­dio­phora
Rhi­zoc­to­nia
Bori­tis
Psen­do­pe­ziza
i inne

Decy­zja M.R.iR.W. Nr S-55/10

– Dostępny w kani­strach 5 L